سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
شعار سال
نظارت بر اجرای پروژه ساخت غرفه صنایع دستی
پروژه احداث غرفه صنایع دستی گیل بانو
 
کارفرما : شهرداری رشت
دستگاه نظارت: سازمان عمران و بازآفرینی 
پیمانکار : شرکت فراز برج پی گیل 
مساحت پروژه : دو طبقه 200متر مربع
مکان : بوستان کشاورز