سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
شعار سال
نظارت بر اجرای محوطه سازی و محور خواهر امام -ساغریسازان و محور نخجیری
پرو|ژه محوطه سازی محدوده اطراف حرم مطهر خواهر امام رضا (ع):
 
کارفرما : شهرداری رشت و اداره کل راه و شهرسازی
پیمانکار : شرکت زیبا اسکان کادوس
دستگاه نظارت : سازمان عمران و بازآفرینی و معاونت عمرانی شهرداری
 مساحت پروزه محوطه سازی : دو هکتار