سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری
شعار سال
احداث سالن های تخمیر کارخانه کود عالی
احداث سالن های تخمیر کارخانه کود آلی
 
کارفرما: شهرداری رشت
بهره بردار : سازمان کود آلی
پیمانکار : سازمان عمران و بازآفرینی
طول سوله : 50 متر
عرص سوله 12 متر